biuro@shortsea.pl

+48 91 43 08 321

Zarząd Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu uprzejmie zaprasza na  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 30 września 2020 r. o godz. 11.15 – (pierwszy termin) i 11.30 (drugi termin) w sali nr 13 Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. (świetlica na Łasztowni) przy ul. Bytomskiej 8a w Szczecinie.

Porządek obrad:
I. Sprawy porządkowe
1.         Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
2.         Stwierdzenie quorum
3.         Wybór Przewodniczącego i Protokolanta
4.         Przyjęcie porządku obrad
5.         Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
II. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
1.         Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2019
2.         Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019  rok
III. Budżet
1.         Przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za rok 2019
2.         Zatwierdzenie budżetu na rok 2020
IV. Udzielenie absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej
1.         Udzielenie absolutorium dla Zarządu
2.         Udzielenie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej
V. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
VI.  Wolne Wnioski
VII. Przedstawienie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków
VIII. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków