biuro@shortsea.pl

+48 91 43 08 321

Działając na podstawie § 17 pkt. 2 oraz § 20 pkt. g Statutu Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 11 czerwca 2019 r. o godz. 11.15 – (pierwszy termin) i 11.30 (drugi) w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. (sala 313)  przy ul Bytomskiej 7 w Szczecinie.


I. Sprawy porządkowe
1.    Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
2.    Stwierdzenie quorum
3.    Wybór Przewodniczącego i Protokolanta
4.    Przyjęcie porządku obrad
5.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
II. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
1.    Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2018
2.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018  rok
III. Budżet
1.    Przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za rok 2018
2.    Zatwierdzenie budżetu na rok 2019
IV. Udzielenie absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej
1.    Udzielenie absolutorium dla Zarządu
2.    Udzielenie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej
V.  Wolne Wnioski
VI. Przedstawienie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków
VII. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków