biuro@shortsea.pl

+48 91 43 08 321

Stowarzyszenie Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu, Wyższa Szkoła Bankowa - Wydział Ekonomiczny w Szczecinie,Katedra Zarządzania i Logistyki zapraszają na II Konferencję Naukowa "Odra i Nadodrze" 2019 - ŻEGLUGA MORSKA BLISKIEGO ZASIĘGU (KONCEPCJA 2.0) W ŚWIETLE NOWYCH PRIORYTETÓW POLITYKI TRANSPORTOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ.

Cele konferencji:

 1. Analiza i ocena dotychczasowego funkcjonowania systemu żeglugi morskiej bliskiego zasięgu.
 2. Wskazanie mocnych i słabych stron systemu.
 3. Wskazanie możliwości i kierunków udoskonalenia systemu (Koncepcja 2.0).
 4. Przygotowanie Raportu z ww. celów konferencji mogącego być przyczynkiem do wdrożenia polityki transportowej polski w tym zakresie.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

            9:00 Akredytacja uczestników konferencji

            9:45 Otwarcie konferencji i przemówienia zaproszonych gości

            10:00 - 11:30 PANEL PROGRAMOWY - moderator: prof. dr hab. Henryk Salmonowicz

GENEZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ ORAZ UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU EUROPEJSKIEJ ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU

                        Wystąpienia programowe:

 • GENEZA I ZAŁOŻENIA UNIJNEJ POLITYKI TRANSPORTOWEJ - prof. dr hab. Henryk Salmonowicz (Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie)
 • ŻEGLUGA MORSKA BLISKIEGO ZASIĘGU JAKO ELEMENT RYNKU TRANSPORTOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ (GENEZA I ISTOTA KONCEPCJI) - Marek Wiese (Biuro Promocji Żeglugi Morskiej bliskiego Zasięgu)
 • OCENA REALIZACJI DOTYCHCZASOWEJ KONCEPCJI ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU - dr Dariusz Bernacki (Akademia Morska w Szczecinie)
 • KONCEPCJA 2.0 ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU W ŚWIETLE NOWYCH PRIORYTETÓW POLITYKI TRANSPORTOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ - prof. zw. dr hab. Andrzej Grzelakowski (Uniwersytet Morski w Gdyni)
 • ROLA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E60 W ROZWOJU ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU - Marcin Kalinowski (Instytut Morski w Gdańsku)

               11:30 - 12:00 Przerwa kawowa

               12:00 - 13:30 PANEL EKSPERCKI - moderator: Marek Wiese

UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA I DALSZEGO ROZWOJU ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU W POLSCE

(uczestnicy panelu: przedstawiciele portów morskich, przedstawiciele przedsiębiorstw armatorskich, przedstawiciele przedsiębiorstw spedycyjnych, przedstawiciele przedsiębiorstw maklerskich, przedstawiciele przedsiębiorstw przemysłu stoczniowego, przedstawiciele przedsiębiorstw zaplecza transportowego, przedstawiciele administracji morskiej i dziennikarze morscy)

13:30 - 13:45 Wnioski i rekomendacje

               13:45 - 14:30 Lunch

Zagadnienia i pytania do dyskusji w panelu eksperckim:

 • bariery w rozwoju żmbz w Polsce,
 • możliwości eliminacji tych barier,
 • czy Polska prowadzi politykę w zakresie rozwoju żmbz?,
 • przedsięwzięcia promujące rozwój polskiej żmbz,
 • jakość i efektywność usług portowych ukierunkowanych na obsługę żmbz,
 • jakość i efektywność usług armatorskich ukierunkowanych na obsługę żmbz,
 • preferowane kierunki przewozu żmbz,
 • efekty polityki inwestycyjnej w polskich portach morskich w zakresie obsługi ładunków żmbz,
 • czy zauważalny jest wpływ instrumentów finansowych UE wspierających rozwój koncepcji intermodalnych?,
 • jaka jest rola autostrad morskich jako czynnika rozwoju żmbz?,
 • wdrażanie innowacyjnych technologii przewozów żmbz,
 • czy przemysł stoczniowy w Polsce jest przygotowany na intensywniejszy rozwój żmbz?,
 • jaka jest rola spedytorów i agentów morskich w funkcjonowaniu żmbz?,
 • czy rozwój żmbz wymaga specjalnych środków polityki transportowej Polski i UE, czy też wystarczą narzędzia tradycyjne?

 

TERMIN KONFERENCJI: 18 kwiecień 2019 r.

MIEJSCE KONFERENCJI: Centrum Kultury Euroregionu "Stara Rzeźnia", ul. T. A. Wendy 19, 70-655 Szczecin

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA:

prof. dr hab. Henryk Salmonowicz - WSB w Szczecinie i SBP ŻMBZ (Przewodniczący Rady),

prof. zw. dr hab. Andrzej Grzelakowski - Uniwersytet Morski w Gdyni

prof. dr hab. Jan Nikołajew - WSB w Szczecinie

prof. dr hab. Czesława Christowa - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

dr Dariusz Bernacki - Akademia Morska w Szczecinie

dr Magdalena Sztukiel - WSB w Szczecinie

dr Aneta Wencel - WSB w Szczecinie

dr Krzysztof Woś - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Sławomir Mańkowski - SBP ŻMBZ

Marek Wiese - SBP ŻMBZ

Krzysztof Anzelewicz - SBP ŻMBZ

Krzysztof Urbaś - SBP ŻMBZ

Krzysztof Rodzoch - SBP ŻMBZ

Krzysztof Pilarski - SBP ŻMBZ

Efektem końcowym konferencji będzie przygotowanie Raportu oceny dotychczasowego funkcjonowania żeglugi morskiej bliskiego zasięgu w Polsce oraz wskazanie kierunków niezbędnych zmian. Raport ten zostanie rozesłany do grona instytucji rządowych i pozarządowych prowadzących bądź inspirujących politykę transportową Polski.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Dariusz Sałata - dyrektor Biura Stowarzyszenia ŻMBZ,
 • dr Michał Urbas - Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie.

 

TERMINY I ZASADY UCZESTNICTWA

 • 30.III.2019 r.
  złożenie deklaracji uczestnictwa
 • 10.IV.2019 r.
  ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, po nadesłaniu zgłoszenia uczestnictwa na podany adres biura:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres organizatora:

Stowarzyszenie Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu, Szczecin ul. Bytomska 7, tel. 501-148-430, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.