biuro@shortsea.pl

+48 501 148 430

 

 

(zatwierdzony KRS 2017)

STATUT

 

STOWARZYSZENIA BIURO PROMOCJI ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU

 

Rozdział I

 Postanowienia ogólne

 

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu, zwane dalej – Stowarzyszeniem.

 

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Szczecin.

Adres do korespondencji: ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin

§3

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych.

§5

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Zabieganie o fundusze z organizacji międzynarodowych, w tym z Unii Europejskiej, i z instytucji krajowych rządowych i samorządowych  z przeznaczeniem na projekty i programy nakierowane na rozwój żeglugi morskiej bliskiego zasięgu w Polsce.
 2. Zbieranie, opracowywanie i przekazywanie do zainteresowanych podmiotów i do środków masowego przekazu informacji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem żeglugi bliskiego zasięgu w Polsce i w Europie.
 3. Monitorowanie problemów i ograniczeń, na jakie napotyka rozwój żeglugi morskiej bliskiego zasięgu w Polsce.
 4. Promocja i propagowanie w Polsce idei przewozów kombinowanych, typu „od drzwi do drzwi” i „ z drogi na morze” oraz roli i znaczenia w przewozach żeglugi morskiej bliskiego zasięgu.
 5. Inicjowanie, wspieranie i współudział w działaniach zmierzających do rozwoju w Polsce żeglugi morskiej bliskiego zasięgu.

§6

Przedmiotem działalności stowarzyszenia jest:

 1. Opracowywanie dezyderatów i wniosków oraz występowanie z postulatami i propozycjami rozwiązań do krajowych organizacji rządowych, samorządowych, branżowych związków i stowarzyszeń oraz do organizacji międzynarodowych i komisji Unii Europejskiej w sprawie rozwoju w Polsce żeglugi morskiej bliskiego zasięgu dotyczące:
  · doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD  70.22.Z)
  · badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
  · działalności związanej z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)
  · działalności usługowej wspomagającej transport morski (PKD 52.22.A).
 1. Organizowanie konferencji, warsztatów, inicjowanie i prowadzenie badań oraz dokonywanie wymiany doświadczeń i nawiązywanie współpracy z podmiotami w kraju i za granicą w zakresie rozwoju żeglugi morskiej bliskiego zasięgu w Polsce dotyczące:
  · prac badawczo rozwojowych w dziedzinie nauk ekonomicznych (PKD 72.20.Z)
  · prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk prawnych (PKD 72.20.Z)
 2. Prowadzenie działalności reklamowej i promocyjnej na rzecz rozwoju żeglugi morskiej bliskiego zasięgu w Polsce dotyczące:
  · reklamy (PKD 73.12.B, 73.12.C, 73.12.D),
  · działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z),
  · działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).

§7

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział II

Członkowie Stowarzyszenia

 

 

§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych
 2. Członków wspierających
 3. Członków honorowych

§9

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§10

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia i innych rodzajów działalności;
 2. Uczestniczenia w zebraniach, projektach, konferencjach organizowanych przez władze Stowarzyszenia;
 3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;
 4. Korzystania z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia;
 5. Noszenia odznaki organizacyjnej;
 6. Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 1. Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. Propagowania działalności Stowarzyszenia, jego celów i zadań;
 4. Regularnego opłacania miesięcznych składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§11

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 10 ust. 1 b-f.
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo być powołanym do prac w statutowych władzach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 3. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego opłacania składek i wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§12

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
 3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków przez więcej niż 2 kolejne lata - w przypadku członków zwyczajnych lub zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 2 lata - w przypadku członków wspierających;
 4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki;
 5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;
 6. Pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.
 1. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. c i e decyduje Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. d – Walne Zebranie Członków. O podjętych decyzjach Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni, od daty doręczenia zawiadomienia.
 2. Zarząd ma prawo odmówić przyjęcia osoby prawnej lub fizycznej w poczet członków Stowarzyszenia. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.2.

 

 

Rozdział III

Władze Stowarzyszenia

 

§13

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 1. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 500 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybieranych w proporcji jeden delegat na pięciu członków. Kadencja delegata trwa cztery lata i kończy z dniem wybrania nowych delegatów z tym, że mandat ten wygasa w razie śmierci delegata, jego rezygnacji z funkcji lub w razie ustalania członkostwa w Stowarzyszeniu.

§14

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). Zgromadzeni mogą podjąć decyzje o głosowaniu tajnym w drodze uchwały.

§15

            W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członków władz Stowarzyszenia lub w delegatów trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 

Walne Zebranie Członków

§16

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział
 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście
 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków listem poleconym lub zawiadomieniem wysłanym na adres poczty elektronicznej, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Każde zawiadomienie powinno zawierać także propozycje porządku obrad
 2. Uchwały Walnego Zebrania członków zapadają przy obecności:
 1. w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych,
 2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§17

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne oraz wyborcze
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku w terminie do 30 czerwca za rok ubiegły, nadzwyczajne Zebranie – w każdym czasie z zachowaniem terminów zawiadomienia określonych w § 18 ust.3, wyborcze -  raz na 4 lata.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący wybierany w głosowaniu jawnym.
 5. Członek ustępujących władz nie może być Przewodniczącym Walnego Zebrania Członków ani powołanych na nim komisji.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. za żądanie Komicji Rewizyjnej,
 3. na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych lub delegatów
 1. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt. b i c Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane chyba, że porządek obrad zostanie rozszerzony bezpośrednio na zebraniu.

§18

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalenia statutu i jego zmian,
 3. uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 4. uchwalenia budżetu,
 5. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 7. ustalenia wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
 8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
 10. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

Zarząd

 

 

§19

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 5 do 7 osób, w tym prezesa, 1 do 2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i członków.
 3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co trzy miesiące.

§20

Do zakresu działania Zarządu, należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. określenie szczegółowych kierunków działania,
 3. przygotowania budżetu i preliminarzy,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. opracowanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 6. powoływania komicji, zespołów oraz określanie ich zadań,
 7. zwoływanie walnego zebrania członków,
 8. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
 10. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 11. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 12. składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

Komisja rewizyjna

§21

 

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

§22

Do zakresu działania Komisji rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
 4. zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem.
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie ( lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 6. składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§23

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawia regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

§24

W przypadkach określonych w § 22 pkt. c i d Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenia) Zarządu - nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

 

Rozdział IV

Majątek – fundusze i rachunkowość

 

 

§25

Majątek Stowarzyszenia składa się z:

 1. Środków finansowych
 2. Ruchomości i nieruchomości
 3. Wierzytelności

§26

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 1. Opłaty wpisowe i składki członkowskie,
 2. Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 3. Dotacje
 4. Darowizny, zapisy i spadki,
 5. Wpływy z działalności statutowej i gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie,
 6. Środki finansowe pochodzące od organizacji międzynarodowych i krajowych przeznaczonych na realizację projektów i programów współpracy.

Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnianiu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na ten rachunek.

Składki członkowskie są naliczane za cały rok.

Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określanych przez Zarząd, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§27

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu – w tym prezesa lub wiceprezesa.

§28

Rachunkowość Stowarzyszenia jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§29

Gospodarka finansowa Stowarzyszenia opiera się na zatwierdzonym przez Zarząd Stowarzyszenia preliminarzu dochodów i wydatków.

§30

Korespondencję Stowarzyszenia podpisuje Prezes, Wiceprezes lub inna upoważniona osoba.

§31

Dyspozycje finansowe podpisuje Prezes, Wiceprezes lub inna upoważniona osoba.

 

 

Rozdział V

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§32

 • Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów - 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zapis § 16 ust. 4 pkt. b nie ma zastosowania.
 • Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 • Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§33

W sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, w tym także rozwiązania i jego likwidacji, nieuregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

 

§34

Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Starosta. – Prezydent Miasta Szczecina.

§35

Zmiana postanowień niniejszego Statutu (w części lub w całości) może być dokonana przez Walne Zebranie Członków i wymaga zatwierdzenia przez organ dokonujący rejestracji Statutu.