biuro@shortsea.pl

+48 501 148 430

 

 

 

 

Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu z siedzibą w Szczecinie powstało w 2001 r i wpisane jest do Rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych w Krajowym Rejestrze Sądowym za numerem KRS 0000018443. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

  • Inicjowanie, wspieranie i współudział w działaniach zmierzających do rozwoju w Polsce żeglugi morskiej bliskiego zasięgu.
  • Promocja i propagowanie w Polsce idei przewozów kombinowanych, typu „od drzwi do drzwi” i „ z drogi na morze” oraz roli i znaczenia w przewozach żeglugi morskiej bliskiego zasięgu.
  • Monitorowanie problemów i ograniczeń, na jakie napotyka rozwój żeglugi morskiej bliskiego zasięgu w Polsce.
  • Zbieranie, opracowywanie i przekazywanie do zainteresowanych podmiotów i do środków masowego przekazu informacji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem żeglugi bliskiego zasięgu w Polsce i w Europie.
  • Zabieganie o fundusze z organizacji międzynarodowych, w tym z Unii Europejskiej, i z instytucji krajowych rządowych i samorządowych z przeznaczeniem na projekty i programy nakierowane na rozwój żeglugi morskiej bliskiego zasięgu w Polsce.