Walne Zebranie - 7 czerwca br godz. 10.45
14.05.2018.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się  w czwartek 7 czerwca 2018 r. o godz. 10.45 – (pierwszy termin) i 11.00 (drugi) w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. (sala 313)  przy ul. Bytomskiej 7 w Szczecinie. I. Sprawy porządkowe
1.    Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
2.    Stwierdzenie quorum
3.    Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta
4.    Przyjęcie porządku obrad
5.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
II. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
1.    Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2017
2.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok
III. Budżet
1.    Przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za rok 2017
2.    Zatwierdzenie budżetu na rok 2018
IV. Udzielenie absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej
1.    Udzielenie absolutorium dla Zarządu
2.    Udzielenie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej
IV.  Wolne Wnioski
V Przedstawienie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków
VI. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków