Walne Zebranie - 27 czerwca 2017 r. godz. 11.15
29.05.2017.
Zarząd Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu uprzejmie zaprasza na  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 11.15 – (pierwszy termin) i 11.30 (drugi) w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. (sala 313)  przy ul Bytomskiej 7 w Szczecinie.

Porządek obrad:


I. Sprawy porządkowe
1.    Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
2.    Stwierdzenie quorum
3.    Wybór Przewodniczącego i Protokolanta
4.    Przyjęcie porządku obrad
5.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
6.    Rozpatrzenie ewentualnych odwołań Członków Zwyczajnych od decyzji o skreśleniu
II. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
1.    Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2016
2.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 rok
III. Budżet
1.    Przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za rok 2016
2.    Zatwierdzenie budżetu na rok 2017
IV. Udzielenie absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej
1.    Udzielenie absolutorium dla Zarządu
2.    Udzielenie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej
V.    Wybory do Władz Statutowych Stowarzyszenia
VI.  Wolne Wnioski
VII. Przedstawienie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków
VIII. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków